אילו מקומות עבודה התקנה מחייבת?

  1. מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;
  2. מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 50 עובדים לפחות, בו זמנית;
  3. מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים בתוספת שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;
  4. מפעל או מקום, לרבות אלה המנויים בפסקות (1) עד (3), שמספר העובדים בו קטן מהמצוין בפסקאות האמורות, שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תכנית לניהול הבטיחות עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה;

מהי האחריות ומהן חובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה?

(א) האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל עובד שמינה ימלא אחר הוראות אלה.
(ב) המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה:
(1) יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, בהתאם לתקנות אלה;
(2) יאפשר למכין התכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה וכן ידאג לשיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה;
(3) יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5(4) ויוודא כי הופקו והוטמעו לקחים מהתהליך במקום העבודה;
(4) יאשר את התכנית בחתימתו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות;
(5) יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את החלטתו;
(6) יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת החלטותיו;
(7) יחזיק עותק מהתכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו, ויאפשר לכל עובד במקום העבודה המעוניין בכך, לעיין בתכנית בכל עת.

מיהו עפ"י חוק מכין התכנית לניהול הבטיחות ומהן חובותיו?

(א) תכנית תוכן על ידי אחד מאלה בלבד:
(1) בעל אישור כשירות תקף לפי תקנה 3 לתקנות הממונים, ובכלל זה ממונה על הבטיחות במקום העבודה, שעבר במסגרת שמונת ימי ההשתלמות הנדרשים בתקנה 3(ב) לאותן תקנות, השתלמות בניהול סיכונים, לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי, באמצעות מוסד, לרבות המוסד לבטיחות ולגיהות, שמפקח העבודה הראשי אישר לו לקיים השתלמות כאמור;
(2) מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה (1), שהוא בעל כישורים שווי ערך לכישורים הנדרשים בה, עבר בהצלחה השתלמות בניהול סיכונים כאמור בפסקה (1) או השתלמות שוות ערך אחרת שאישר מפקח העבודה הראשי ובלבד שניסיונו המקצועי בתחום הבטיחות הוא של 3 שנים לפחות.
(ב) במקום עבודה שבו מועסק ממונה על הבטיחות והוא אינו מכין התכנית, תוכן התכנית בתיאום עמו והוא יאשר בחתימתו על גבי התכנית כי קרא אותה והוא מודע לתכניה.
(ג) מכין התכנית לניהול הבטיחות –
(1) יבסס את התכנית על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 5(4)(א) ו-(ב);
(2) ישקלל בתכנית נתונים המצטברים מהפעולות המפורטות בתקנה 5(4)(ג) ו-(ד).

מה אנחנו מציעים?

תכנית לניהול הבטיחות איננה עוד מסמך שממונה הבטיחות מכין אתו כבדרך אגב במהלך פעילותו השוטפת. התכנית הינה מסמך מחייב שלהכנתו נדרשות ימים שעות רבות, תשומת לב והקפדה רבה.

למומחים שלנו יש את הידע ואת הכלים להכין עבור הלקוח – הארגון / חברה / מפעל את התכנית לניהול הבטיחות באופן המקצועי ביותר, תכנית אשר תענה באופן המיטב על דרישות החוק מחד ועל צרכי הארגון מאידך.

להלן קישורית למידע בנושא כתיבת תכנית לניהול בטיחות מטעם המנהל הבטיחות:

http://www.economy.gov.il/cmstamat/Rsrc/Betichut2013/Betichut2013.html

דברו איתנו

*6932

התחל להקליד והקש על Enter כדי לחפש

למידע נוסף
Share This

© 2018 כל הזכויות שמורות לכרמל בטיחות | האתר נבנה על-ידי SCOOP